OGŁOSZENIE - Strajk

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Publicznego Przedszkola w Pinczynie referendum, pracownicy przedszkola opowiedzieli się za strajkiem. W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany na 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszym przedszkolu i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy grupy do dnia 4 kwietnia (czwartek).

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania przedszkola zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w tej trudnej sytuacji

 

Szanowni Rodzice !

W związku z zagrożeniem strajkiem 8 kwietnia i realną perspektywą zamknięcia wielu przedszkoli Związki Zawodowe Nauczycieli przypominają jakie prawa przysługują rodzicom najmłodszych.

Rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

- O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

- Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

- Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

©2020 ZKiW. All Rights Reserved. Designed By Przedszkole Pinczyn