Sprawozdanie z działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

 

 

"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa,

istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"

                                                                     S. Szuman

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W PINCZYNIE

 

   

  ROK SZKOLNY 2018/2019

I półrocze

 

 

 

Opracowanie:

Małgorzata Loroch

Grażyna Pellowska

 

Luty 2019 r.

I . Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola.

 

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

 

1.

Poznanie  środowiska  wychowawczego  każdego dziecka oraz jego indywidualnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu
 i przedszkola.

1.      Dzieci były objęte  programem  adaptacyjnym:

ü  uczestniczyły w zajęciach w czasie wakacji,

ü  rodzice byli proszeni o nieprzedłużanie rozstań,

ü  zapewniono możliwość przebywania rodzica z dzieckiem w sali w pierwszych dniach jego pobytu,

ü  dzieci  poznawały swoje przedszkole i szkołę, imiona nowych kolegów i koleżanek , otoczenie szkoły i przedszkola oraz panujące w nich zasady

ü  w wyznaczone dni dzieci mogą przynosić misia lub ulubioną zabawkę, dzięki czemu dziecko                nie czuje się osamotnione.

 

2.      Nauczycielki obserwują   dzieci w  czasie   spontanicznych zabaw i podczas zabaw organizowanych z całą grupą, wyniki obserwacji zapisują w kartach obserwacji.

 

3.      We wrześniu odbyło się ogólne  zebranie  z  rodzicami, zostały przedstawione: koncepcja  pracy  przedszkola,  statut  przedszkola,  podstawy programowej, koncepcja działalności  opiekuńczo –wychowawczo – dydaktycznej. Podczas listopadowego spotkania rodzice zapoznali się z wynikami obserwacji dzieci, omówione zostały dotychczasowe działania i plany współpracy na następne miesiące.

 

4.   Zostały założone  karty obserwacji dzieci, na bieżąco jest uzupełniany arkusz obserwacyjny rozpoznający możliwości i potrzeby rozwojowe dziecka.

 

5.   Nauczycielki prowadzą karty diagnozy dzieci 6-letnich sprawdzające gotowość dzieci do podjęcia nauki  

     w szkole, które zostaną przedstawione rodzicom w kwietniu.

 

6.   Wychowawcy oddziałują na rodziców poprzez:

ü  umieszczanie wiadomości na tablicach informacyjnych (aktualne wydarzenia, regulaminy obowiązujące w przedszkolu, artykuły pomocne w wychowywaniu dzieci),

ü  wydawanie comiesięcznych gazetek przedszkolnych, które zawierają aktualną tematykę zajęć, aktualności dotyczące konkursów, teatrzyków, wyjazdów, uroczystości i przedsięwzięć przedszkolnych, wierszyk i piosenkę miesiąca,

ü  zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne,

ü  rozmowy  indywidualne z rodzicami.

 

7..  Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną: wychowawcy konsultują się            z psychologiem, pedagogiem i logopedą w sprawie oddziaływań na dzieci, piszą opinie o dzieciach kierowanych do poradni na badania. Do przedszkola uczęszcza 5 dzieci mających opinie PPP, nauczyciele pracują z nimi zgodnie z zaleceniami poradni. Omawiają z rodzicami efekty swoich oddziaływań, mobilizują rodziców do pracy indywidualnej w domu.

 

8.. Zajęcia logopedyczne:

 

Na terapię logopedyczną uczęszczało  36 dzieci 3,4,5 i 6-letnich z pięciu grup  przedszkolnych (Pszczółki, Biedronki, Krasnoludki, Smerfy, Żabki). Rekrutacji dokonano po wstępnych badaniach mowy             we wrześniu i  październiku.

Celem głównym zajęć było korygowanie wad wymowy, usuwanie zaburzeń mowy oraz czuwanie              nad prawidłowym rozwojem mowy.

Dzieci objęto terapią ze względu na:

 • Zaburzoną pracę narządów artykulacyjnych.
 • Nieprawidłowy tor oddechowy.
 • Nieprawidłowe funkcje połykowe.
 • Nieprawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego.
 • Nieprawidłową wymowę głosek szeregu syczącego.
 • Nieprawidłową wymowę głosek szeregu ciszącego.
 • Nieprawidłową wymowę głoski „r”.
 • Zaburzenia słuchu fonematycznego.
 • Utrzymujące się elizje, substytucje, uproszczenia grup spółgłoskowych powodujące trudności                 w prawidłowym formułowaniu wypowiedzi ustnych.

Program zajęć obejmował:

 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego.
 • Usprawnianie funkcji oddechowych .
 • Usprawnianie funkcji połykowych.
 • Wywołanie zaburzonych głosek oraz utrwalanie ich w nagłosie, śródgłosie, wygłosie sylab i wyrazów.
 • Automatyzację w zdaniach, wierszykach i opowiadaniach.
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej w zakresie różnicowania wywoływanych głosek w mowie.

O przebiegu terapii logopedycznej rodzice informowani byli na bieżąco, otrzymali zalecenia do pracy

 z dzieckiem w domu w celu utrwalania osiągniętych efektów. Nauczyciele dzieci uczestniczących

w zajęciach byli informowani o przebiegu oddziaływań.

W wyniku terapii logopedycznej kilkoro dzieci częściowo skorygowało wady wymowy,
 a u niektórych poprawiła się technika mówienia.

 

2.

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej

1. W przedszkolu są realizowane:

ü  Program wychowania przedszkolnego „ Nasze przedszkole”

                      M. Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej,

ü  Religia,

ü  Język angielski.

 

3.

Kreowanie postawy twórczej dziecka

 w zakresie aktywności ruchowej

 

1.W przedszkolu są organizowane działania sprzyjające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

ü  prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi,

ü  prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki,

ü  organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu  z formami ruchu na świeżym powietrzu.

 

2.     Tworzone są warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej: nauczycielki wykonują  i stosują atrakcyjne rekwizyty, są stosowane różnorodne i innowacyjne formy i metody pracy z dziećmi.

 

3.     Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych zabawach muzyczno – ruchowych również w  czasie uroczystości przedszkolnych:

 

ü  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,

ü  Wieczór Andrzejkowy,

ü  Dzień Babci i Dziadka,

ü  Bal karnawałowy.

 

 

4.

Kreowanie postaw zapewniających dziecku bezpieczeństwo

 

1. W przedszkolu zapewnienia się dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez:

ü  zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w przedszkolu,

ü  przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola – każda grupa opracowała Kodeks przedszkolaka, który wychowankowie zobowiązali się przestrzegać odciskając pod nim swoją dłoń,

ü  w łazienkach i na gazetkach umieszczone zostały ilustracje  dotyczących zdrowia, higieny            i bezpieczeństwa,

ü  nauczycielki prowadzą zajęcia uświadamiające dzieciom, jak należy dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, środowisku:

ü  W październiku odbył się projekt „Kolorowe dni w przedszkolu”, podczas którego dzieci zapoznawały się z właściwościami zdrowotnymi warzyw i owoców, poznawały walory mleka i jego przetworów, zaznajamiały się ze znaczeniem wody w przyrodzie, uświadomione zostały, jak oszczędzać wodę; odbyły się zajęcia kulinarne: dzieci przygotowywały soki  z owoców, sałatki i szaszłyki owocowe i warzywne. Dzieci oglądały prezentację dotyczącą zdrowego i aktywnego stylu życia i dyskutowały na temat, jak one dbają o zdrowie i bezpieczeństwo.

 

2.   Dzieci są uświadamiane w zakresie istniejących zagrożeń poprzez pokazywanie skutków negatywnych zachowań i bezpośrednią obserwację oraz organizowanie zajęć poglądowych z zakresu:

ü  unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach,

ü  unikania kontaktów z nieznajomymi,

ü  zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,

ü  odbyło się spotkanie z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, nieznane zwierzęta).

 

 

4.      W czasie zajęć edukacyjno – wychowawczych wszystkie przedszkolaki  poznały numery alarmowe, pozyskały wiedzę o tym, co dzieci powinny zrobić w różnych sytuacjach zagrożenia.

 

5.      Dzieci z grup starszych uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem PKP pt. „Bezpieczny przejazd”.

 

 

6.       W przedszkolu kształtowane są nawyki w zakresie dbałości dzieci o własne bezpieczeństwo:

ü   w planach miesięcznych planowane są różnorodne formy zajęć z dziećmi propagujące zdrowie i bezpieczeństwo,

ü   dzieci są wdrażane do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu podwórka przedszkolnego, do bezpiecznego poruszania się po ulicach podczas spacerów i wyjść

do szkoły, straży pożarnej, biblioteki, itp.

 

5.

Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci

1.       W salach zostały przygotowane kąciki zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci:

ü  przyrodniczy,

ü  plastyczny,

ü  teatralny,

ü  muzyczny,

ü  konstrukcyjny.

 

2.       Podczas realizacji tematów kompleksowych są organizowane kąciki do zabaw tematycznych  oraz tematyczne wystawy książek.

 

3.    Dzieci są inspirowane do zabaw tematycznych i konstrukcyjnych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych i realizowanych tematów kompleksowych, co jest  odnotowywane w dzienniku.

 

4.    Prowadzone są zajęcia w zespołach dotyczących nauki:

·         rozbierania i ubierania,

·         składania ubrań,

·         mycia rąk,

·         mycia zębów,

·         nakrywania do stołu,

·         samodzielnego jedzenia,

·         stosowanie dyżurów podczas przygotowywania do zajęć eksponatów, rozdawania potrzebnych rzeczy, układania farb, plastelin, książek, piórników, wykonanych prac.

·         sprzątania i naprawy zabawek.

6.

Rozwijanie inteligencji językowej poprzez różne formy obcowania z literaturą

1.      W każdej grupie wprowadzono zwyczaj czytania lub opowiadania bajek, baśni, recytowania wierszy

o stałej porze dnia, np. po obiedzie, po śniadaniu.

 

2.      Umożliwiono dzieciom kontakt ze sztuką teatralną poprzez organizowanie na terenie przedszkola spektakli teatralnych. Dotychczas odbyły się:

ü  Słoń Trąbalski” – teatr Duet z Krakowa,

ü  Dziadek do orzechów” – teatr Magik z Białegostoku,

ü  W poszukiwaniu zaginionego skarbu” – teatr Duet z Krakowa,

ü  Koncert „W 100-lecie Niepodległości Polski” – Agencja Artystyczna Musicus,

 

 

3.      Dzieci tworzą   własne opowiadania i przedstawienia:  przedszkolaki z grupy D Żabek wykonywały własne książeczki, w których rysowały opowiedziane przez siebie historie lub baśnie, na spotkanie opłatkowe z rodzicami przygotowały przedstawienie „Gwiazdka”.

 

4.      Dzieci opowiadają historyjki na podstawie układanki „Co było dalej?”, wyodrębniają przyczynę i skutek wydarzenia.

 

 

5.      Dzieci brały udział w Dniu Pluszowego Misia, podczas którego poznały historię misia, wysłuchały fragmentu książki A. A. Milne „Kubuś Puchatek”, wykonywały karty pracy.

 

6.      Rodzice zostali zaangażowani  na rzecz akcji Cała Polska czyta dzieciom”: podczas Wieczoru  

 Andrzejkowego rodzice z każdej grupy czytali wybraną baśń.

 

7.      Przedszkolaki odwiedziły szkolną bibliotekę, gdzie wysłuchały legendę „O soku wawelskim” czytaną przez panią bibliotekarkę, zapoznały się z zasadami pracy w bibliotece, oglądały wystawkę książek popularnych baśni.

 

8.      Najmłodsze dzieci uczestniczyły w zajęciach tematycznych w bibliotece publicznej, podczas spotkania poznawały tradycje Bożego Narodzenia, ubierały choinkę, wykonywały ozdoby świąteczne.

 

9.      W przedszkolu funkcjonuje biblioteka, w której wszystkie chętne dzieci wypożyczają książki do domu, wychowawcy zaznaczają taką aktywność w Dzienniczku biblioteki.

 

7.

Wyrabianie kompetencji matematycznych
 u dzieci,

  przygotowanie do

  uczenia się

  matematyki.

      1.            Organizowane są zabawy ruchowe i muzyczne w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.        Aby rozwinąć umiejętności w tym zakresie, wszystkie nauczycielki uczestniczyły w warsztatach „Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej”.

 

      2.            Organizowane są zajęcia plastyczne , których wyjściem do działań jest symbol graficzny, np. dorysowują  coś, co kojarzy im się z konkretną cyfrą, wypełniają kolorem znaki drogowe.

 

      3.            Organizowane są ćwiczenia i zabawy w oparciu o znajomość własnego ciała, np.

ü  „Wygibajtus”, „Twister”,

ü  zabawy paluszkowe z książki „Wierszyki na dziecięce masażyki”,

ü  zabawy przy piosenkach „Prawą mi daj, lewą mi daj..”, „Głowa, ramiona..”, „Od stóp do   głów”.

      4.    Dzieci uczestniczą w zabawach konstrukcyjno - manipulacyjnych : układają przestrzenne budowle

z różnej wielkości kartonowych pudełek, klocków Lego, Clics, drewnianych, plastikowych.

 

      5.    Przedszkolaki nabywają umiejętności konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych – układają mozaiki, obrazki (tangram).

 

      6.    Przedszkole wspiera dzieci zdolne w rozwijaniu ich zainteresowań oraz mające trudności w uczeniu się matematyki poprzez:

ü  udział w zajęciach gminnego projektu Interaktywny Przedszkolak – Gry i zabawy ogólnorozwojowe oraz Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne,

ü  organizowanie zabaw i gier rozwijających kompetencje matematyczne,

ü  organizowanie indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne .

 

8.

Kształtowanie postaw pro ekologicznych

      1.            Dzieci brały udział we wrześniowej akcji „Sprzątanie Świata” organizowanej na terenie przedszkola oraz na terenie wokół przedszkola, poznały  zasady selektywnej zbiórki odpadów.

 

      2.            Wszystkie grupy przedszkolne były we wrześniu w leśniczówce Gaj, podczas spaceru pan leśniczy opowiadał o tym, jak dba o las i zwierzęta, na czym polega jego praca, odbył się pokaz lotów sokoła.

 

      3.            Przedszkolacy brali udział w gminnych konkursach ekologicznych,  w których święcili sukcesy:

 

ü   „Jestem Przyjacielem Przyrody” :

W kategorii dzieci 3 – letnich:

     I miejsce - Adrian Tuchlin

     II miejsce – Wiktoria Stopa

    Wyróżnienie – Anna Burczyk

W kategorii dzieli 4 – letnich:

     Wyróżnienie – Kacper Mrówczyński

W kategorii dzieci 5 – letnich:

      Wyróżnienie – Magdalena Stopa

W konkursie udział wzięło 17 dzieci.

 

ü  „Album małego Przyrodnika”:

     I miejsce – Kacper Gołaszewski

    II miejsce – Wiktoria Stopa.

W konkursie tym brało udział 15 dzieci.

 

      4.            Kacper Nurek zdobył wyróżnienie w Kociewskim Konkursie Plastyczno – Fotograficznym „Krajobraz Kociewia – tradycje i współczesność”.

 

      5.            Nauczycielki zorganizowały rodzinny konkurs plastyczny „Przedszkolaku zdrowie to Twój skarb – jak o nie dbasz?”. Przyznano nagrody w każdej grupie:

 

Grupa A:

I miejsce – Kacper Mrówczyński

II miejsce – Liliana Rytelewska

III miejsce – Martyna Szok

Wyróżnienie – Borys Sperber

 

Grupa B:

I miejsce – Maria Dróżkowska

II miejsce – Franciszek Rogaczewski

III miejsce – Magdalena Stopa

Wyróżnienie – Mateusz Ruciński

 

Grupa C:

I miejsce – Jan Borkowski

II miejsce – Igor Sobol

III miejsce – Zofia Czyryk

Wyróżnienie – Joanna Burczyk

 

Grupa D:

I miejsce – Lena Karbowska

II miejsce – Amelia Świerkowska

III miejsce – Małgorzata Sobecka

Wyróżnienie – Wiktoria Zapotoczna

 

 

Grupa E:

I miejsce – Nadia Hoffmann

II miejsce – Zofia Opatowska

III miejsce – Jan Kajzer

Wyróżnienie – Kacper Banasiak

 

 

      6.            Prowadzone są systematyczne obserwacje przyrodnicze w salach dydaktycznych oraz w okolicy placówki – dostrzeganie zmian w przyrodzie, dzieci przeprowadzały doświadczenia (np. co pływa, a co tonie), nauczyciele aktualizują gazetki i tablice wytworów dzieci.

 

      7.            Przedszkole przystąpiło do  programu „Kubusiowi przyjaciele natury”, dzięki któremu dzieci biorą  udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują się, dlaczego warto jeść owoce

i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

 

 

II. Procesy zachodzące w przedszkolu

 

 

 

 

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole posiada koncepcję pracy przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Na początku września została opracowana  i zaakceptowana przez rodziców koncepcja pracy przedszkola na    rok szkolny 2018/2019, która w ciągu roku szkolnego jest analizowana                           i  następuje modyfikowanie działań w razie potrzeb.  Zawiera następujące priorytety:

ü  wzbogacenie zakresu stosowania metod aktywizujących,

ü   doskonalenie   procesów   wspomagania     i   edukacji   dzieci,   w   tym   poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu,

ü   doskonalenie metod pracy indywidualnej,

ü   doskonalenie nauczycieli w celu zdobywania przez nich umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych i dodatkowych,

ü  wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w procesie kształtowania postaw patriotycznych, 

ü  „Odimienna nauka czytania według Ireny Majchrzak ” – wprowadzenie innowacji pedagogicznej,

ü   „ Mój kraj, moja Ojczyzna” – kształtowanie patriotyzmu i poczucia przynależności narodowej,          

ü   „Bezpieczny przedszkolak” – wdrażanie zasad bezpieczeństwa,

ü  bezpieczeństwo w sieci.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaspokajanie  potrzeb           i możliwości dzieci zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz możliwościami dzieci.

 

 

1.      Zabawy swobodne dzieci z udziałem nauczycielki w sali i  ogrodzie przedszkolnym, mające na celu rozwijanie samodzielności, kreatywności dzieci.

2.      Zajęcia organizowane przez nauczycieli: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane

do wymogów realizacji podstawy programowej, zajęcia rozwijające umiejętności dziec.

3.       Spacery i wycieczki.

4.      Czynności opiekuńcze.

5.      Czynności samoobsługowe i organizacyjne: 

ü  przygotowywanie i wyrabianie u dzieci  nawyku  samodzielności,

ü  używanie wobec siebie  i środowiska ustalonych form grzecznościowych,

ü  samodzielne ubieranie i rozbieranie się,

ü  samodzielne korzystanie z toalety,

ü  samodzielne spożywanie posiłków, nakrywanie do stołu,

ü  sprzątanie, porządkowanie miejsca zabawy, czy miejsca pracy,

ü  dostosowywanie się do ustalonych zasad i reguł,

ü  odpowiedniego zachowywania się podczas uroczystości, wycieczek, spacerów.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka  w przedszkolu zgodnie
z podstawą programową.

 

1.      Dokonywanie zapisów w dzienniku zajęć przedszkola obrazujących pracę z dziećmi.

2.      Monitorowanie realizacji podstawy programowej – zapisy  w  rocznym planie wynikowym                               i miesięcznych planach pracy.                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaspokajanie potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doskonalenie systemu                           wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz praca z dzieckiem zdolnym. Poszerzenie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań. 

 

 

 

1.      Zajęcia dodatkowe:

ü  język angielski,

ü   logopedia,

ü   religia,

ü   praca indywidualna z dzieckiem   prowadzona przez nauczycielki grupy oraz specjalistów,

ü  gry i zabawy rozwijające oraz zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne w ramach Gminnego Projektu „Interaktywny Przedszkolak” , projektem objęto 100 dzieci,

ü  angażowanie dzieci do udziału w różnorodnych akcjach : Góra Grosza, Świat w różnych kolorach, 

ü  przedsięwzięciach :  Kolorowe Dni , Festiwal Dyni, Dzień Pluszowego Misia,

ü  realizacja ogólnopolskiego programu proekologicznego „Kubusiowi przyjaciele natury”,

ü  realizacja innowacji „ Od imienia poznaj świat- zabawa w czytanie”.

2.      Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty:

ü   zabawy ruchowe z wykorzystanie przyborów zręcznościowych o różnej fakturze, szarf, woreczków,    chust szyfonowych, kół gimnastycznych, chusty animacyjnej, tańce.

3.      Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej :

ü  po konsultacji z rodzicami przeanalizowano 5 opinii  PPP , według czego dostosowano pracę                    z dzieckiem do wskazanych zaleceń,

ü  dokonano badań przesiewowych z zakresu logopedii,

ü  skierowano dziecko w porozumieniu z rodzicem do PPP na badanie w zakresie zaburzonego rozwoju  emocjonalnego.

4.      Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych:

ü dostosowywanie tempa pracy do możliwości dziecka,

ü dostosowywanie ilości powtórzeń poleceń i zadań do możliwości dziecka,

ü  zapewnianie odpowiedniego miejsca pracy dla dzieci leworęcznych.

5.      Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju

dla wybranych dzieci:

ü terapia logopedyczna - zakwalifikowano  36 dzieci 3,4,5 i 6 letnich z pięciu grup    przedszkolnych (Pszczółki, Biedronki, Krasnoludki, Smerfy, Żabki). Na każdą grupę  przyznano po jednej godzinie.  Rekrutacji dokonano po wstępnych badaniach mowy   we wrześniu  i  październiku.    Cel główny zajęć to korygowanie wad wymowy,  usuwanie zaburzeń mowy   oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy,

ü zajęcia wyrównawcze w ramach potrzeb dla dzieci mających zaległości w realizowanym     materiale.

6.      Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ü  w wyniku terapii logopedycznej u kilkorga dzieci częściowo skorygowano wady wymowy,                        a u niektórych poprawiono  technikę mówienia,

ü  w wyniku zajęć wyrównawczych u dzieci z trudnościami jest możliwość realizacji materiału

         edukacyjnego na bieżąco, następuje wyrównywanie szans.

7.      Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie                       z zaleceniami nauczyciela, terapeuty:

O przebiegu pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzice informowani byli na bieżąco,         otrzymali  zalecenia do pracy z dzieckiem w domu w celu utrwalania osiągniętych efektów,   nauczyciele dzieci uczestniczących w zajęciach również byli informowani o przebiegu  oddziaływań.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w sposób zorganizowany.

 

 

 

1.      Organizowanie zajęć edukacyjnych poprzez:  

ü  realizację zadań  zgodnie  z opracowanymi planami pracy zajęć wychowawczo-dydaktycznych,

ü   zabawy tematyczne związane z kącikami zabaw oraz powiązane z zebranym materiałem przyrodniczym,

ü   zabawy ruchowe, rozwijające poczucie rytmu, ogólną sprawność ruchową, koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową,

ü   zabawy dowolne rozwijające wyobraźnię dziecka, samodzielność w podejmowaniu decyzji  itp.

2.       Wycieczki: do sklepu, biblioteki, lasu, ulicami naszej miejscowości, do szkoły.

3.      Udział dzieci w teatrzykach i widowiskach teatralnych:

ü  X – „Słoń Trąbalski”, teatr Duet z Krakowa,

ü  XI – „ W 100-lecie Niepodległości Polski” – Agencja Artystyczna MUSICUS,

ü  XII  - „Dziadek do orzechów” – teatr Magik z Białegostoku,

ü  I -  „W poszukiwaniu zaginionego  skarbu” -  teatr Duet z Krakowa.

 

4.      Obserwacje przyrodnicze – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego:              

ü   spacery i obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,

ü   wyjazd do leśniczówki Gaj, przejście ścieżką edukacyjną w lesie,

ü   dokarmianie ptaków,

ü  wycieczki do sadu, ogrodu w pobliżu przedszkola,

ü  gromadzenie materiału przyrodniczego w salach przedszkolnych i tworzenie kącików         tematycznych związanych z realizowanym blokiem tematycznym.

5.      Organizowanie konkursów:

ü rodzinny  konkurs plastyczny „Przedszkolaku zdrowie to Twój skarb - jak o nie dbasz?”

 dla      wszystkich grup przedszkolnych, w konkursie wzięło udział 65 dzieci. W każdej grupie wyłoniono 3 pierwsze miejsca i  1 wyróżnienie,

ü  udział w Gminnym Konkursie Zbiórki Makulatury -  etap jesienny, ilość zebranej

                        makulatury  w przedszkolu – 2314,4 kg, na jedno dziecko przypada 29,7 kg,

ü  udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Jestem przyjacielem przyrody”,

ü  udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Album małego przyrodnika”,

ü  udział w Kociewskim Konkursie Plastyczno- Fotograficznym „Krajobraz Kociewia – 

     tradycje i współczesność” – Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Kacper Banasiak otrzymał

    nagrodę,

ü  udział w Kociewskim Konkursie Plastycznym „Kociewska Kartka Bożonarodzeniowa” ,

organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

ü  Wiktoria Witkowska otrzymała wyróżnienie w Kociewskim Konkursie Plastycznym „Kociewska Szopka  Bożonarodzeniowa”, organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

 

6.       Organizowanie występów i kiermaszów przedszkolnych. Wykorzystanie w pracy z dziećmi komputerów i projektora:

ü  występ dzieci podczas uroczystości Pasowania na przedszkolaka,

ü  występ dzieci podczas Kiermaszu Mikołajkowego,

ü  spotkanie opłatkowe z rodzicami,

ü  Dzień Babci i Dziadka,

ü  wykorzystywanie narzędzi TIK podczas zajęć dydaktycznych, Dnia Pluszowego Misia,  Festiwalu Dyni, Kolorowych Dni, Wieczoru Andrzejkowego.

7.      Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy arkuszy – informowanie rodziców                                                o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków:

opracowanie przez wychowawców informacji na podstawie przeprowadzonych obserwacji i diagnoz   okresowych na temat osiągnięć dzieci i przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych lub rozmów indywidualnych.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współdziałanie nauczycieli w

tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji  dzieci.                           

      1.Uroczystości przedszkolne: 

ü  13 X- uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, uroczystość plenerowa połączona                       z piknikiem integracyjnym w Grodzisku w Owidzu,

ü  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, na placu zabaw przy przedszkolu zorganizowano       zabawy i zawody sportowe dla dzieci,

ü   przedszkolny Dzień Chłopaka,

ü  Dzień Pluszowego Misia, zajęcia z pokazem multimedialnym i przyniesionymi przez dzieci misiami,

ü  Wieczór Andrzejkowy „Andrzejkowe bajanie” , połączony z realizacją programu „Cała Polska czyta dzieciom” , gdzie rodzice czytali dzieciom bajki, a przy tym prowadzona była świetna zabawa i andrzejkowe wróżenie,

ü   mikołajki w przedszkolu - wizyta Świętego Mikołaja  i drobne upominki dla przedszkolaków,

ü  występ dzieci podczas Kiermaszu Mikołajkowego - śpiewanie kolęd, układ taneczny „taniec dla  Jezusa” ,

ü   Spotkanie Opłatkowe z rodzicami,

ü   uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,

ü  w lutym odbył się Bal karnawałowy w strojach przygotowanych przez rodziców: dzieci bawiły się podczas zabaw organizowanych przez wychowawczynie i animatora z agencji Meluzyna w Tczewie.

2.      Udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, dzielenie się nauczycieli informacjami ze szkoleń, zajęcia koleżeńskie w ramach WDN:

ü    warsztaty  „ Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej” - Metris Starogard Gd.,

ü    szkolenie grantowe 26-27 X „Profilaktyka e- uzależnień” - NODN CREATIVE  Starogard Gd.

ü     szkolenie grantowe 13-14  X „ Sztuka prowadzenia trudnych rozmów -  mediacje”

           NODN    CREATIVE  Starogard Gd.,

ü    szkolenie z obsługi tablic i monitorów interaktywnych i innych narzędzi TIK,

ü    warsztaty logopedyczny dla specjalistów w PPP w Starogardzie Gd.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ü    studia podyplomowe „Logopedia” PWSH Pomerania  Kościerzyna – K. Dolna,

ü    prowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach pełnienia roli opiekuna stażu i odbywającego

          staż, zajęcia mają na celu ujednolicanie metod pracy, a jednocześnie korzystania z różnych

          doświadczeń,

ü    korzystanie z edukacyjnych portali internetowych- śledzenie nowości,

ü    przynależność do forum internetowego wyd. MAC- korzystanie z dostępnych pomocy

          dydaktycznych,

ü    korzystanie z literatury i czasopism przedszkolnych; „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka

          przedszkola”,

ü    szkolenie w zakresie BHP.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuacja działań innowacji pedagogicznej.

W roku szkolnym 2018/2019 od listopada rozpoczęto realizację w przedszkolu innowacji pedagogicznej „Od imienia poznaję świat – zabawa w czytanie” na podstawie programu                      I. Majchrzak. Innowacja prowadzona będzie przez trzy lata we wszystkich grupach przedszkolnych. Pozwala ona na szybsze przyswajanie przez dzieci umiejętności czytania  i zapamiętywania liter,   rodzice  na bieżąco mogą zaobserwować jak dzieci samodzielnie posługują się swoim  imieniem

w różnym zapisie.

 

 

 


 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

1.

Uwzględnianie
w pracy przedszkola możliwości i potrzeb środowiska.

1.    Wychowawczynie przedszkola uzyskują informacje od nauczycieli klas  pierwszych o postępach absolwentów  przedszkola, co pozwala na modyfikowanie planów pracy tak, aby uniknąć niepowodzeń szkolnych dzieci.

2.    Przedszkole współpracuje z biblioteką szkolną i publiczną dla dzieci:

ü  podczas wizyt w bibliotece, dzieci poznają pracę pani bibliotekarki , zasoby biblioteki, jej  funkcje i zasad korzystania, słuchają tekstów czytanych przez panią bibliotekarkę,

ü  grupa  Pszczółek  w grudniu brała  udział w Publicznej Bibliotece w zajęciach bibliotecznych związanych     z tematyką bożonarodzeniową.

3.    Współpraca z Posterunkiem Policji w Zblewie:

ü  odbyły się 2 spotkania  przedszkolaków z funkcjonariuszem policji w Zblewie, podczas których dzieci zaznajomiły się z zasadami ruchu drogowego, zasadami postępowania wobec obcych ludzi i zwierząt, zasadami bezpiecznego zachowania w domu.

 

4.   Współpraca z teatrem Duet.

             Przedszkolacy obejrzeli przedstawienia:

ü  „Słoń Trąbalski”

ü  „W poszukiwaniu zaginionego skarbu”.

 

5.   Współpraca z teatrem Magik

         Przedszkolacy obejrzeli przedstawienie „Dziadek do orzechów”.

 

6.   Współpraca z  Agencją Artystyczną Musicus

Dzieci uczestniczyły w koncertach:

ü  „W 100-lecie Niepodległości Polski”.

 

7.     Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.  Pkt omówiony w    I 1.9.

 

2.

Działania na rzecz  środowiska społecznego

1.      W listopadzie odbyła się w przedszkolu kolejna edycja  zbiórki makulatury, w której uczestniczyło 78 dzieci. Ogółem zebrano 2314,4 kg surowca, średnio na 1 dziecko w przedszkolu przypadło 29,7  kg. W poszczególnych grupach zebrano:

A: 739,2 kg

B: 735 kg

C: 539,2 kg

D: 116 kg

E: 131 kg

 

2.      Dzieci w grudniu i styczniu brały udział  w akcji charytatywnej „Góra Grosza”.

3.      Przedszkolaki włączyły się w organizację Finału WOŚP, poprzez przynoszenie fantów do loterii.

4.      Przez całe półrocze dzieci przynoszą nakrętki, z których dochód po sprzedaży przeznaczony jest na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.

5.      Przedszkolacy biorą udział w zbiórce baterii.

6.      Pięcioro dzieci wzięło udział w V edycji Światowego Projektu Edukacyjnego pod hasłem „Wszystkie kolory świata”, wspartego przez kampanię UNICEF, dzieci przyniosły uszyte laleczki:

Gr. A:Anna Burczyk,

Gr. C :Joanna Burczyk,

Gr. D: Bartłomiej Stromski, Amelia Świerkowska,

Gr. E: Oliwia Pozorska

 

3.

Promowanie
w środowisku wartości wychowania przedszkolnego

1.      W przedszkolu  organizowane są uroczystości i imprezy  na terenie przedszkola i poza nim, podczas których dzieci prezentują efekty  swojej pracy:

ü  Pasowanie na Przedszkolaka połączone z wyjazdem integracyjnym do Owidza,

ü  Wieczór   Andrzejkowy “Andrzejkowe Bajanie”,

ü  Kiermasz  Mikołajkowy,

ü  Spotkania  opłatkowe  dla dzieci i ich rodziców,

ü  Dzień Babci i Dziadka,

ü  Bal karnawałowy.

2.      Rodzice są informowani o uroczystościach, imprezach, konkursach i ich wynikach poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, umieszczenie wiadomości w Gazetce przedszkolnej, którą każde dziecko otrzymuje do domu.

3.      Nauczyciele przygotowują i wywieszają w widocznych miejscach zaproszenia i plakaty informujące

o ważnych wydarzeniach odbywających się w przedszkolu.

4.      Wychowawcy piszą artykuły opisujące działania przedszkola, które ukazują się w prasie lokalnej.

4.

Organizacja wydarzeń przedszkolnych
i środowiskowych
we współpracy
z rodzicami
i partnerami zewnętrznymi

W I półroczu odbyły się następujące wydarzenia we współpracy z rodzicami:

ü  we wrześniu – zebranie ogólne organizacyjne i zebrania  w grupach ,

ü  w październiku odbył się Festiwal Dyni:

Rodzice ufundowali dynie, które dzieci ozdabiały, wykonywały przy ich pomocy różne zadania: ustawianie od najmniejszej do największej, zabawa w kręgle, bieg slalomem między dyniami; poznawały gatunki dyń i ich budowę, ich właściwości zdrowotne

 i sposoby wykorzystywania w kuchni; tarły dynie, z których panie kucharki upiekły         im placuszki,

ü  Pasowanie na Przedszkolaka połączone z wyjazdem integracyjnym do Owidza:

Po występie artystycznym i uroczystym pasowaniu , odbył się piknik z pieczeniem kiełbasek, dzieci z rodzicami zwiedzały Grodzisko,

ü  Wieczór Andrzejkowy z czytaniem baśni przez rodziców, w ramach akcji  ,,Cała Polska czyta dzieciom”:

Wychowawczynie przygotowały wróżby andrzejkowe, z których korzystali wszyscy chętni, organizowane były zabawy ruchowe i czytanie baśni, funkcjonowała kawiarenka zorganizowana przez rodziców,

ü  w grudniu Rada Rodziców z pracownikami przedszkola wykonywała stroiki i ozdoby świąteczne przeznaczone na sprzedaż podczas Kiermaszu Mikołajkowego,

ü  w grudniu odbyły się spotkanie opłatkowe w grupach dla rodzin połączony z wizytą Mikołaja, dzieci przedstawiły wiersze i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej,           po występach wszyscy posilili się w bufecie zorganizowanym przez rodziców,

ü  w lutym odbył się Bal karnawałowy w strojach przygotowanych przez rodziców:

dzieci bawiły się podczas zabaw organizowanych przez wychowawczynie, brały udział w pokazie mody , następnie bawiły się podczas zabaw z animatorem z agencji Meluzyna w Tczewie,

ü  w styczniu każda grupa przygotowała występ artystyczny z okazji Dnia Babci                 i Dziadka, miały miejsce wspólne zabawy i słodki poczęstunek.

 

5.

Współpraca

z rodzicami

 i wspieranie rodziny
w wychowywaniu dzieci

      1.            We wrześniu odbyły się zebrania z rodzicami  – nastąpiło  poznanie oczekiwań rodziców, wybór trójek grupowych, zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkolną, przedstawicieli do Rady Rodziców, wydanie zaświadczeń o uczęszczaniu dzieci do przedszkola, zebranie oświadczeń rodziców o odbieraniu dzieci.

      2.            Spotkanie Rady Rodziców – opracowano plan działania oraz spotkań z dyrektorem.

      3.            Systematycznie odbywają się indywidualne kontakty – nauczycielki służą radą  rodzicom mającym problemy wychowawcze z dziećmi, informują o postępach dzieci i o sferach, które wymagają dalszej pracy.

      4.             Systematycznie wywieszane są  na gazetkach informacje dla rodziców o zadaniach realizowanych    w przedszkolu w każdej grupie (wiadomości, umiejętności, postawy, wiersz, piosenka), rodzice otrzymują Gazetkę przedszkolną zawierającą powyższe informacje do domu.

      5.            Przedszkole wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci – są przygotowane materiały i artykuły       dla rodziców zamieszczone w Gazetce oraz na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 

 

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

1.

1.   Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

2.   Powołanie trójek grupowych oraz rady rodziców przedszkola.

3.   Ustalenie zakresu współpracy.

4.      Zapoznanie
z terminarzem spotkań ogólnych
 i grupowych

1.      Przedstawienie zasad pracy przedszkola oraz zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań.

2.      Prezentacja multimedialna na temat adaptacji dziecka w przedszkolu i rad jak spokojnie rozstać się          z maluchem w przedszkolu.

3.      Przedstawienie regulaminu współpracy z rodzicami.

4.      Wybór z każdej grupy przedszkolnej po trzech przedstawicieli do Rady Rodziców.

5.      Przedstawienie założeń planu pracy na rok szkolny 2018/2019 oraz opiniowanie go przez rodziców.

6.      Zapoznanie ze statutem placówki, koncepcją pracy przedszkola, regulaminem przyprowadzania                     i odbierania dzieci, zasadami RODO, innymi dokumentami wewnętrznymi.

7.      Przedstawienie procedur bezpieczeństwa pobytu dziecka  w przedszkolu.

8.      Zebranie upoważnień do odbioru dzieci, pozwolenia na korzystanie z wizerunku dziecka, zgód     na udział w  religii.

9.      Ustalenie zasad  i zakresu współpracy z rodzicami:

ü   bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo- dydaktycznych.

     10 .  Ustalenie zasad przekazywania informacji na temat osiągnięć dzieci i zamierzonych działaniach           w  przedszkolu:

ü   redagowanie gazetek informacyjnych,

ü   informacje na tablicach informacyjnych,

ü   komunikaty  telefoniczne, SMS,

ü   prezentowanie wytworów dzieci,

ü   prezentowanie działań przedszkola  na stronie internetowej przedszkola,

ü   spotkania indywidualne, na bieżąco,

ü   spotkania grupowe  (odbyły się 2),

ü   spotkania Przedstawicieli Rady Rodziców ( 3 spotkania) .

2.

Integracja między nauczycielami
a rodzicami – realizacja zadań

1.      Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych.

2.      Udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji               w roku szkolnym 2018/2019:

ü  Program wychowania przedszkolnego „ Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej,

ü  Religia,

ü  J. angielski. 

3.       Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń    

          prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej.

4.      Organizacja zajęć otwartych:

ü  Spotkanie Andrzejkowe ,

ü  Pasowanie na Przedszkolaka,

ü  Spotkanie opłatkowe.

5.      Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości:

ü  pieczenie ciast,

ü  pomoc w przygotowaniu do występów dzieci,

ü  zakup materiałów, upominków dla dzieci,

ü  pomoc w  obsłudze podczas uroczystości.

6.      Włączanie rodziców do udziału w wyżej wymienionych  konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych organizowanych dla dzieci i rodziców.

7.      Informacja o gotowości do nauki w szkole po pierwszym etapie diagnozy przedszkolnej (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci  w grudniu).

8.      Prezentacja ważnych informacji na Tablicy dla rodziców i  w Gazetce przedszkolnej redagowanej

co miesiąc.

9.      Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody.

10.   Przygotowanie stroików i innych ozdób świątecznych na Kiermasz Mikołajkowy z których sprzedaży dochód wyniósł 2200zł.

11.  Przynoszenie przez rodziców gadżetów na loterię fantową  WOŚP.

 

 

3.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

1.       Omówienie założeń pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej w przedszkolu podczas spotkania z rodzicami.

2.       Podpisanie przez rodziców zgody  na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku.

3.       Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie                   z zaleceniami nauczyciela.

4.       Wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy

ze specjalistami.

5.       Wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom.

 

 

 

 

 

 

 

 

©2020 ZKiW. All Rights Reserved. Designed By Przedszkole Pinczyn