OGŁOSZENIE

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018r. nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministra Edukacji Narodowej umowa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.
Przepisy nowej ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym również ubezpieczenia grupowego NNW.
W związku z powyższym informujemy, że kontynuacja ubezpieczenia NNW z dniem 1 września 2019r. jest możliwa tylko i wyłącznie w formie indywidualnej. Dotychczasowe wykupione ubezpieczenie NNW wygasa 31 sierpnia 2019r.
Na szkolnej stronie www.zkiwpinczyn.pl oraz www.przedszkolepinczyn.pl udostępnimy otrzymane linki ofert ubezpieczenia NNW, z których można skorzystać i ubezpieczyć dziecko w trybie on-line.

 

OFERTA UBEZPIECZENIA 1

OFERTA UBEZPIECZENIA 2

 

©2020 ZKiW. All Rights Reserved. Designed By Przedszkole Pinczyn