Nabór do Klubiku Dziecięcego w Pinczynie

Rekrutacja obejmuje dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci, które ukończyły 3 rok życia, a nie skończyły 4 roku po złożeniu przez rodzica oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dziećmi do 10 godzin dziennie.
W roku szkolnym 2019/20 działalność Klubu Dziecięcego w Pinczynie objęta jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy nr RPPM.05.03.00—22-0001/18-00.

Rekrutacja jest prowadzona na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego w Pinczynie” wraz z obowiązującymi załącznikami składanych przez rodzica w formie papierowej w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo ul. Główna 17, 83-210 Zblewo w terminie od 15 lipca 2019r. do 2 sierpnia 2019r.
Godziny pracy CUW: poniedziałek i środa od 7,30 do 16,00, wtorek od 7,30 do 15,30, czwartek i piątek od 7,30 do 15,00. Wszelkie informacje w zakresie prowadzonej rekrutacji udzielane są w godzinach pracy CUW osobiście lub telefonicznie tel. 58 588 44 06.

Składane wnioski muszą być kompletne i wypełnione zgodnie z opisem na nich zamieszczonym. Wnioski mogą być poprawiane i uzupełniane przez osobę składającą wniosek do czasu zakończenia rekrutacji, czyli do dnia 2 sierpnia 2019r. Wnioski niekompletne lub nieczytelnie wypełnione będą zwrócone bez rozpatrzenia wnioskodawcy.

Wnioski o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego w Pinczynie są do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, w sekretariatach wszystkich szkół Gminy Zblewo, na stronach http://www.cuwzblewo.pl/ (W WERSJI EDYTOWALNEJ) https://www.zblewo.pl/

Wniosek Rekrutacyjny

©2020 ZKiW. All Rights Reserved. Designed By Przedszkole Pinczyn