BIP - REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa.

Rejestry:


 • Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej.
 • Rejestr zarządzeń dyrektora.


Ewidencja:


 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 • Ewidencja uczniów i absolwentów.
 • Ewidencja dzieci.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Ewidencja środków trwałych (bilansowa i pozabilansowa).
 • Ewidencja materiałowa.
 • Rejestr godzin ponadwymiarowych.


Archiwa:


 • Dzienniki lekcyjne.
 • Arkusze organizacyjne.
 • Księgi arkuszy ocen.
 • Akta osobowo - kadrowe byłych pracowników.


Sposób i zasady udostępniania danych:


 • Dokumentacja z prowadzonych rejestrów i ewidencji jest dostępna dla organu nadzorujacego i prowadzącego szkoły oraz innych uprawnionych organów.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci tylko w obecności pracownika szkoły (Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 Rozp. MENiS z dnia 21.03.2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.)
Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/


Utworzyła:Gabriela Burczyk2012-02-11
Udostępniła:Iwona Loroch2012-02-11
Zmodyfikowała:Gabriela Burczyk2013-04-09

Copyright © 2006;